61閱讀

大悲咒注音-大悲咒注音(32開大小)

發布時間:2017-12-15 所屬欄目:大悲咒全文

一 : 大悲咒注音(32開大小)

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼》 大悲咒

námó hā là dá nà。duō là yà yē。námó ōlìyē。pó lú jiédì 南無 喝啰 怛 那.哆 啰 夜 耶. 南無阿唎耶,婆盧 羯帝 shuò bō là yē。pú tí sà duǒ pó yē。mó hē sà duǒ pó yē。 爍 缽 啰 耶.菩提 薩 埵 婆耶. 摩 訶 薩 埵 婆耶. mó hē jiā lú ní jiā yē。ōng。sà pó là fá yè。

摩 訶 迦盧 尼迦耶. 唵, 薩皤 啰 罰曳.

shù dá nà dá xià。námó xī jí lì duǒ,yīméng ō lì yē。 數 怛 那 怛 寫. 南無 悉 吉 栗 埵、 伊蒙 阿 唎 耶. pó lú jídì,shì fó là léng tuó pó。ná mó nā là jǐn chí 婆盧吉帝、 室 佛 啰 楞 馱 婆. 南 無 那 啰 謹 墀, xī lì mó hē pó duō shā miē。sà pó ō tuō dòu shū péng 醯 利 摩 訶 皤 哆 沙 咩. 薩 婆 阿他、豆 輸 朋, ō shì yùn。sàpó sàduō,námó pó sà duō,ná mó pó qié。 阿 逝 孕, 薩婆 薩哆、 那摩 婆 薩 哆, 那 摩 婆 伽, mó fá tè dòu。dá zhí tuō。ōng,ō pó lú xī。

摩 罰 特 豆. 怛 侄 他. 唵, 阿 婆盧醯.

lú jiā dì。jiā luó dì。yí xī lì。móhē pútí sàduǒ。 盧 迦帝.迦 羅 帝.夷 醯 唎.摩訶 菩提 薩埵, sàpó sàpó。 mólà mólà。 móxī móxī lì tuó yùn。 薩婆 薩婆. 摩啰 摩啰,摩醯 摩醯、 唎 馱 孕. jù lú jù lú,jié méng。dù lú dù lú,fá shé yē dì。 俱盧 俱盧 羯 蒙. 度盧 度盧、 罰 阇 耶帝.

mó hē fá shé yē dì。tuólà tuólà。dì lì ní。shì fó là yē。 摩 訶 罰 阇 耶 帝. 陀啰 陀啰.地 唎尼.室 佛 啰 耶. zhē là zhē là。mó mó,fá mó là。 mù dì lì。yī xī yī xī。 遮 啰 遮 啰. 摩 么 罰 摩 啰.穆 帝 隸.伊 醯 伊 醯. shì nā shì nā。ō là shēn,fó là shě lì。fá shā fá shēn。 室 那 室 那. 阿 啰 參、佛 啰 舍 利.罰 沙 罰 參.

- 1 -

fó là shě yē。hū lú hū lú mó là。 hū lú hū lú xī lì。 佛 啰 舍 耶.呼嚧 呼嚧 摩 啰. 呼嚧 呼嚧 醯 利. suō là suō là。 xī lì xī lì。 sū lú sū lú。

娑 啰 娑 啰,悉 唎 悉 唎.蘇 嚧 蘇 嚧.

pú tí yè,pú tí yè。pú tuó yè,pú tuó yè。mí dì lì yè。 菩 提 夜、菩 提 夜.菩 馱 夜、菩 馱 夜.彌 帝 唎 夜. nā là jǐn chí。dì lì sè ní nā。pó yè mó nā。suō pó hē。 那 啰 謹 墀.地 利 瑟 尼 那.波 夜 摩 那. 娑婆訶. xī tuó yè。suō póhē。mó hē xī tuó yè。suō póhē。 悉 陀 夜. 娑婆訶. 摩 訶 悉 陀 夜. 娑婆訶.

xītuó yùyì。shìpó làyē。suō póhē。nā là jǐn chí。suōpóhē。 悉陀 喻藝. 室皤啰耶. 娑婆訶. 那 啰 謹 墀. 娑婆訶. mó là nā là。suō póhē。xī là sēng,ō mù qiéyē。suō póhē。 摩 啰 那 啰.娑婆訶. 悉 啰 僧、 阿穆 佉耶, 娑婆訶. sā pó mó hē,ō xī tuó yè。suō póhē。zhě jí là, 娑 婆 摩 訶、阿 悉 陀 夜. 娑婆訶.者 吉 啰、

ō xī tuóyè。suō póhē。bō tuó mó,jié xī tuóyè。suō póhē。 阿悉 陀夜. 娑婆訶. 波 陀 摩、 羯 悉 陀 夜. 娑婆訶. nā là jǐn chí,pó qié là yē。suō póhē。mó pó lì, 那 啰 謹 墀、皤 伽 啰 耶. 娑婆訶.摩 婆 利、

shèngjié làyè。suō póhē。námó hā là dá nà,duō là yà yē。 勝 羯 啰夜. 娑婆訶. 南無 喝 啰 怛 那、哆 啰 夜 耶, ná mó ō lì yē。pó lú jí dì。shuò pó là yè。suō póhē。 南 無 阿唎耶. 婆 嚧 吉帝. 爍 皤 啰 夜. 娑婆訶. ōng,xī diàn dū。màn duō là。bá tuó yē。suō póhē。 唵, 悉 殿 都. 漫 多 啰.跋 陀 耶, 娑婆訶.

- 2 -

二 : 大悲咒完整簡體注音版

千手千眼觀世音菩薩無礙大悲心陀羅尼 (大悲咒)

發愿

稽首觀音大悲主,愿力洪深相好身。[www.0191719.live]

千臂莊嚴普護持,千眼光明遍觀照。

真實語中宣密語,無為心內起悲心。

速令滿足諸希求,永使滅除諸罪業。

龍天圣眾同慈護,百千三昧頓熏修。

受持身是光明幢,受持心是神通藏。

洗滌塵勞愿濟海,超證菩提方便門。

我今稱誦誓皈依,所愿從心悉圓滿。

南無大悲觀世音 愿我速知一切法

南無大悲觀世音 愿我早得智慧眼

南無大悲觀世音 愿我速度一切眾

南無大悲觀世音 愿我早得善方便

南無大悲觀世音 愿我速乘般若船

南無大悲觀世音 愿我早得越苦海

南無大悲觀世音 愿我速得戒定道

南無大悲觀世音 愿我早登涅槃山

南無大悲觀世音 愿我速會無為舍

南無大悲觀世音 愿我早同法性身

我若向刀山 刀山自摧折

我若向火湯 火湯自枯竭

我若向地獄 地獄自消滅

我若向餓鬼 餓鬼自飽滿

我若向修羅 惡心自調伏

我若向畜生 自得大智慧

南無觀世音菩薩 (三稱)

南無阿彌陀佛 (三稱)

1

大悲咒全文 大悲咒完整簡體注音版

南無.喝啰怛那.哆啰夜耶。(www.0191719.live]南無阿唎耶。婆盧羯帝.爍缽啰耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵。薩皤啰罰曳。數dánādáxiànám?xījílìduǒyīm?ngālīyēp?lújídìshìf?làlangtu?p?sàduǒp?yēm?hēsàduǒp?yēm?hējiālúníjiāyēōngsàp?làfáyashùnám?hēlàdánāduōlàyayēnám?ālīyēp?lúji?dìshu?bōlàyēpútí怛那怛寫。南無悉吉栗埵.伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝.室佛啰楞馱婆。南無.那啰謹墀。醯唎摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他.豆輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆.那摩婆薩哆.那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵.阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩啰摩啰。摩醯摩醯.唎馱孕。俱盧俱盧.羯蒙。度盧度盧.罰阇耶帝。摩訶罰阇yēdìtu?làtu?là

yīxīyīxīdìlīníshìf?làyēzhēlàzhēlàm?m?fám?làm?xīm?xīlītu?yùnjùlújùlúji?m?ngdùlúdùlúfásh?yēdìm?hēfásh?mùlújiādìjiālu?dìyíxīlīm?hēpútísàduǒsàp?sàp?m?làm?làsàp?sàduōnám?p?sàduōnám?p?qi?m?fátad?udázhítuōōngānám?nālàjǐnchíxīlìm?hēp?duōshāmiēsàp?ātuōd?ushūp?ngāshìyùnp?lúxī耶帝。陀啰陀啰。地唎尼。室佛啰耶。遮啰遮啰。么么.罰摩啰。穆帝隸。伊醯伊醯。室那室那。阿啰嘇.佛啰舍唎。罰娑罰嘇。佛啰shěyē

lúdìlìshìnāshìnāālàshēnf?làshalīsuōlàsuōlàfásuōfáshēnf?là舍耶。呼盧呼盧摩啰。呼盧呼盧醯唎。娑啰娑啰。悉唎悉唎。蘇嚧蘇pútíyapútíya

p?yēm?nàpútu?yapútu?yaxītu?yamídìlīyanālàjǐnchídìlìsahūlúhūlúm?làhūlúhūlúxīlīxīlīxīlīsūlúsū嚧。菩提夜.菩提夜。菩馱夜.菩馱夜。彌帝唎夜。那啰謹墀。地利瑟尼那。婆耶摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆訶。悉陀喻藝。室皤啰耶。娑婆訶。那啰謹墀。娑婆訶。摩啰那啰。娑p?hēxīlàsēngāmùqiéyēsuōp?hēsuōp?m?hēānínàsuōp?hēsuōp?hēm?hēxītu?yasuōp?hēxītu?yùyìshìp?làyēsuōp?hēnàlàjǐnchísuōp?hēm?lànàlàsuō婆訶。悉啰僧.阿穆佉耶。娑婆訶。娑婆摩訶.阿悉陀耶。娑婆訶。zhějílàāxītu?ya

p?qi?làyēxītu?yēsuōp?hē者吉啰.阿悉陀夜。娑婆訶。波陀摩.羯悉陀夜。娑婆訶。那啰謹墀.suōpóhēmópólìshèngji?làya

p?lújídìsuōp?hēnám?hēlàdánàsuōp?hēbōtu?m?ji?xītu?yasuōp?hēnàlàjǐnchí皤伽啰耶。娑婆訶。摩婆利.勝羯啰夜。娑婆訶。南無喝啰怛那.duōlàyayē

dū哆啰夜耶。南無阿利耶。婆盧吉帝。爍皤啰夜。娑婆訶。唵.悉殿mànduōlàbátu?yēsuōp?hēnám?ālìyēshu?p?làyasuōp?hēōngxīdiàn都。漫多啰。跋陀耶。娑婆訶。

(誦五遍,一百零八遍,二十一遍(大悲懺))

2

大悲咒全文 大悲咒完整簡體注音版

日光菩薩陀羅尼

námóbótuóqúnàmí

南無勃陀瞿那迷

námódámómòhēdī

南無達摩莫訶低

námósēngqiéduōyèní

南無僧伽多夜泥

dǐlǐbùbìsàduōyánnàmó

底哩部畢薩咄檐納摩。(www.0191719.live)

月光菩薩陀羅尼

shēndīdìtúsūzhà

深低帝屠蘇吒

āruòmìdìwūdūzhà

阿若蜜帝烏都吒

shēnqízhà

深耆吒

bōlàidì

波賴帝

yēmíruòzhàwūdūzhà

耶彌若吒烏都吒

jūluódìzhàqímózhà

拘羅帝吒耆摩吒

suōpóhē

沙婆訶

回向

愿以此功德,莊嚴佛凈土,上報四重恩,下濟三途苦, 若有見聞者,悉發菩提心,盡此一報身,同生極樂國。

愿以此功德,回向法界一切眾生,

聞法得度,離苦得樂,往生凈土。

發愿

眾生無邊誓愿度,煩惱無邊誓愿斷,

法門無量誓愿學,佛道無上誓原成。

南無阿彌佗佛(三稱)

南無觀世音菩薩(三稱)

南無大勢至菩薩(三稱)

南無清凈大海眾菩薩(三稱)

3

三 : 大悲咒注音(32開大小)

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼》 大悲咒

námó hā là dá nà。(www.0191719.live]duō là yà yē。námó ōlìyē。pó lú jiédì 南無 喝啰 怛 那.哆 啰 夜 耶. 南無阿唎耶,婆盧 羯帝 shuò bō là yē。pú tí sà duǒ pó yē。mó hē sà duǒ pó yē。 爍 缽 啰 耶.菩提 薩 埵 婆耶. 摩 訶 薩 埵 婆耶. mó hē jiā lú ní jiā yē。ōng。sà pó là fá yè。

摩 訶 迦盧 尼迦耶. 唵, 薩皤 啰 罰曳.

shù dá nà dá xià。námó xī jí lì duǒ,yīméng ō lì yē。 數 怛 那 怛 寫. 南無 悉 吉 栗 埵、 伊蒙 阿 唎 耶. pó lú jídì,shì fó là léng tuó pó。ná mó nā là jǐn chí 婆盧吉帝、 室 佛 啰 楞 馱 婆. 南 無 那 啰 謹 墀, xī lì mó hē pó duō shā miē。sà pó ō tuō dòu shū péng 醯 利 摩 訶 皤 哆 沙 咩. 薩 婆 阿他、豆 輸 朋, ō shì yùn。sàpó sàduō,námó pó sà duō,ná mó pó qié。 阿 逝 孕, 薩婆 薩哆、 那摩 婆 薩 哆, 那 摩 婆 伽, mó fá tè dòu。dá zhí tuō。ōng,ō pó lú xī。

摩 罰 特 豆. 怛 侄 他. 唵, 阿 婆盧醯.

lú jiā dì。jiā luó dì。yí xī lì。móhē pútí sàduǒ。 盧 迦帝.迦 羅 帝.夷 醯 唎.摩訶 菩提 薩埵, sàpó sàpó。 mólà mólà。 móxī móxī lì tuó yùn。 薩婆 薩婆. 摩啰 摩啰,摩醯 摩醯、 唎 馱 孕. jù lú jù lú,jié méng。dù lú dù lú,fá shé yē dì。 俱盧 俱盧 羯 蒙. 度盧 度盧、 罰 阇 耶帝.

mó hē fá shé yē dì。tuólà tuólà。dì lì ní。shì fó là yē。 摩 訶 罰 阇 耶 帝. 陀啰 陀啰.地 唎尼.室 佛 啰 耶. zhē là zhē là。mó mó,fá mó là。 mù dì lì。yī xī yī xī。 遮 啰 遮 啰. 摩 么 罰 摩 啰.穆 帝 隸.伊 醯 伊 醯. shì nā shì nā。ō là shēn,fó là shě lì。fá shā fá shēn。 室 那 室 那. 阿 啰 參、佛 啰 舍 利.罰 沙 罰 參.

- 1 -

大度32開尺寸 大悲咒注音(32開大小)

fó là shě yē。[www.0191719.live)hū lú hū lú mó là。 hū lú hū lú xī lì。 佛 啰 舍 耶.呼嚧 呼嚧 摩 啰. 呼嚧 呼嚧 醯 利. suō là suō là。 xī lì xī lì。 sū lú sū lú。

娑 啰 娑 啰,悉 唎 悉 唎.蘇 嚧 蘇 嚧.

pú tí yè,pú tí yè。pú tuó yè,pú tuó yè。mí dì lì yè。 菩 提 夜、菩 提 夜.菩 馱 夜、菩 馱 夜.彌 帝 唎 夜. nā là jǐn chí。dì lì sè ní nā。pó yè mó nā。suō pó hē。 那 啰 謹 墀.地 利 瑟 尼 那.波 夜 摩 那. 娑婆訶. xī tuó yè。suō póhē。mó hē xī tuó yè。suō póhē。 悉 陀 夜. 娑婆訶. 摩 訶 悉 陀 夜. 娑婆訶.

xītuó yùyì。shìpó làyē。suō póhē。nā là jǐn chí。suōpóhē。 悉陀 喻藝. 室皤啰耶. 娑婆訶. 那 啰 謹 墀. 娑婆訶. mó là nā là。suō póhē。xī là sēng,ō mù qiéyē。suō póhē。 摩 啰 那 啰.娑婆訶. 悉 啰 僧、 阿穆 佉耶, 娑婆訶. sā pó mó hē,ō xī tuó yè。suō póhē。zhě jí là, 娑 婆 摩 訶、阿 悉 陀 夜. 娑婆訶.者 吉 啰、

ō xī tuóyè。suō póhē。bō tuó mó,jié xī tuóyè。suō póhē。 阿悉 陀夜. 娑婆訶. 波 陀 摩、 羯 悉 陀 夜. 娑婆訶. nā là jǐn chí,pó qié là yē。suō póhē。mó pó lì, 那 啰 謹 墀、皤 伽 啰 耶. 娑婆訶.摩 婆 利、

shèngjié làyè。suō póhē。námó hā là dá nà,duō là yà yē。 勝 羯 啰夜. 娑婆訶. 南無 喝 啰 怛 那、哆 啰 夜 耶, ná mó ō lì yē。pó lú jí dì。shuò pó là yè。suō póhē。 南 無 阿唎耶. 婆 嚧 吉帝. 爍 皤 啰 夜. 娑婆訶. ōng,xī diàn dū。màn duō là。bá tuó yē。suō póhē。 唵, 悉 殿 都. 漫 多 啰.跋 陀 耶, 娑婆訶.

- 2 -

61閱讀提醒您本文地址:

四 : 《大悲咒注音版》《十小咒注音版》

《大悲咒注音版》

1)南na 無mo 喝he 啰la 怛dan 那na 哆duo 啰la 夜ye 耶ye

2)南na 無mo 阿a 唎li 耶ye

3)婆po 廬lu 羯jie 帝di 爍shuo 鉨o 啰la 耶ye

4)菩pu 提ti 蕯sa 埵duo 婆po 耶ye

5)摩mo 訶he 蕯sa 埵duo 婆po 耶ye

6)摩mo 訶he 迦jia 廬lu 尼ni 迦jia 耶ye

7)唵ong

8)蕯sa 皤bo 啰la 罰fa 曳yi

9)數su 怛dan 那na 怛dan 寫xie

10)南na 無mo 悉xi 吉ji 栗li 埵duo 伊yi 蒙meng 阿a 唎li 耶ye

11)婆po 廬lu 吉ji 帝di 室shi 佛fo 啰la 楞leng 馱tuo 婆po

12)南na 無mo 那na 啰la 謹jin 墀chi

13)醯xi 唎li 摩mo 訶he 皤bo 哆duo 沙sa 咩mie

14)蕯sa 婆po 阿a 他ta 豆dou 輸shu 朋peng

15)阿a 逝shi 孕yun

16)蕯sa 婆po 蕯sa 哆duo 那na 摩mo 婆po 蕯sa 多duo

17)那na 摩mo 婆po 伽qie

18)摩mo 罰fa 特te 豆dou

19)怛dan 侄zhi 他ta

20)唵ong

21)阿a 婆po 廬lu 醯xi

22)廬lu 迦jia 帝di

23)迦jia 羅luo 帝di

24)夷yi 醯xi 唎li

25)摩mo 訶he 菩pu 提ti 蕯sa 埵duo

26)蕯sa 婆po 蕯sa 婆po

27)摩mo 啰la 摩mo 啰la

28)摩mo 醯xi 摩mo 醯xi 唎li 馱tuo 孕yun

29)俱ju 廬lu 俱ju 廬lu 羯jie 蒙meng

30)度du 廬lu 度du 廬lu 罰fa 阇she 耶ye 帝di

31)摩mo 訶he 罰fa 阇she 耶ye 帝di

32)陀tuo 啰la 陀tuo 啰la

33)地di 唎li 尼ni

34)室shi 佛fo 啰la 耶ye

35)遮zhe 啰la 遮zhe 啰la

36)么mo 么mo 罰fa 摩mo 啰la

37)穆mu 帝di 隷li

38)伊yi 醯xi 伊yi 醯xi

39)室shi 那na 室shi 那na

40)阿a 啰la 嘇shen 佛fo 啰la 舍she 利li

41)罰fa 娑sha 罰fa 嘇shen

42)佛fo 啰la 舍she 耶ye

43)呼hu 廬lu 呼hu 廬lu 摩mo 啰la

44)呼hu 廬lu 呼hu 廬lu 醯xi 唎li

45)娑suo 啰la 娑suo 啰la

46)悉xi 唎li 悉xi 唎li

47)蘇su 嚧lu 蘇su 嚧lu

48)菩pu 提ti 夜ye 菩pu 提ti 夜ye

49)菩pu 馱tuo 夜ye 菩pu 馱tuo 夜ye

50)彌mi 帝di 利li 夜ye

51)那na 啰la 謹jin 墀chi

52)地di 利li 瑟se 尼ni 那na

53)婆po 夜ye 摩mo 那na

54)娑suo 婆po 訶he

55)悉xi 陀tuo 夜ye

56)娑suo 婆po 訶he

57)摩mo 訶he 悉xi 陀tuo 夜ye

58)娑suo 婆po 訶he

59)悉xi 陀tuo 喻yu 藝yi

60)室shi 皤bo 啰la 耶ye

61)娑suo 婆po 訶he

62)那na 啰la 謹jin 墀chi

63)娑suo 婆po 訶he

64)摩mo 啰la 那na 啰la

65)娑suo 婆po 訶he

66)悉xi 啰la 僧seng 阿a 穆mu 佉que 耶ye

67)娑suo 婆po 訶he

68)娑suo 婆po 摩mo 訶he 阿a 悉xi 陀tuo 夜ye

69)娑suo 婆po 訶he

70)者zhe 吉ji 啰la 阿a 悉xi 陀tuo 夜ye

71)娑suo 婆po 訶he

72)波bo 陀tuo 摩mo 羯jie 悉xi 陀tuo 夜ye

73)娑suo 婆po 訶he

74)那na 啰la 謹jin 墀chi 皤bo 伽qie 啰la 耶ye

75)娑suo 婆po 訶he

76)摩mo 婆po 利li 勝sheng 羯jie 啰la 夜ye

77)娑suo 婆po 訶he

78)南na 無mo 喝he 啰la 怛dan 那na 哆duo 啰la 夜ye 耶ye

79)南na 無mo 阿a 利li 耶ye

80)婆po 嚧lu 吉ji 帝di

81)爍shuo 皤bo 啰la 夜ye

82)娑suo 婆po 訶he

83)唵ong

84)悉xi 殿dian 都du

85)漫man 多duo 啰la

86)跋ba 陀tuo 耶ye

87)娑suo 婆po 訶he

《十小咒注音版》

1、如意寶輪王陀羅尼

南(nan)無(mo)佛(fo)馱(tuo)耶(ye) 南(nan)無(mo)達(da)摩(mo)耶(ye)

南(nan)無(mo)僧(seng)伽(qie)耶(ye)

南(nan)無(mo)觀(guan)自(zi)在(zai)菩(pu)薩(sa)摩(mo)訶(he)薩(sa)

具(ju)大(da)悲(bei)心(xin)者(zhe) 怛(da)姪(zhi)他(tuo)

唵(ong)斫(zhuo)羯(jie)啰(la)伐(fa)底(di)

震(zhen)多(duo)末(mo)尼(ni) 摩(mo)訶(he)缽(bo)蹬(teng)謎(mi)

嚕(lu)嚕(lu)嚕(lu)嚕(lu)底(di)瑟(se)吒(zha) 爍(shuo)啰(la)阿(a)羯(jie)利(li)

沙(sha)夜(ye)吽(hong) 癹(po)莎(suo)訶(he) 唵(ong)缽(bo)蹋(ta)摩(mo)

震(zhen)多(duo)摩(mo)尼(ni)爍(shuo)啰(la)吽(hong)

唵(ong)缽(bo)喇(la)陀(tuo)缽(bo)亶(dan)謎(mi)吽(hong)

如意寶輪王陀羅尼功德簡介:

此咒是觀世音菩薩說的,出自于《如意輪陀羅尼經》,一心讀此咒,能得到佛的智慧、妙法,明白佛法的道理,把煩惱轉成菩提等等種種利益。一心念咒,有求必應,臨終時能親見阿彌陀佛和觀世音菩薩率眾來迎,當即往生極樂世界。上面是咒語的全文?!皢?。缽蹋摩。震多末尼。爍啰吽?!贝藶榇笮闹??!皢?。跋喇陀。缽亶謎吽?!贝藶殡S心咒。余者為根本咒。

最大效用:為觀世音菩薩所說,持誦此咒,能佛光普照,得佛的智能,妙法,明白佛法的道理,把煩惱轉成菩提,事事順利,吉祥如意,幸福平安。

經云。觀自在菩薩白佛言。世尊我今有大陀羅尼明咒。所謂無障礙觀自在。蓮華如意寶輪王。第一希有能于一切所求之事。隨心饒益皆得成就。

經云。若有善男子善女人。苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。發心希求此生現報者。當一心受持此咒。欲受持時。不問日月星辰吉兇并別修齋戒。亦不假洗浴及以凈衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所愿皆成。更無明咒能得與此如意咒王。勢力齊者。乃至日日誦一百八遍。即見觀自在等。實叉所譯其數亦同。乃至七日七夜相續而誦真那譯云。應以后夜若平明時誦一千八遍。乃至每日后夜誦三千遍。流志譯云。每常五更誦一千八十遍。又云六時時別一千八十遍相續不絕。一一字誦滿三洛叉(梵語一洛叉。此云十萬數)又云。若比丘比丘尼誦一百八遍若男子誦一百六遍。若女人誦一百三遍。若童男誦一百遍。若童女誦九十遍。此名課法。一切勝事皆獲成就。

2、消災吉祥神咒

曩(na)謨(mo)三(san)滿(man)哆(duo)母(mu)馱(tuo)喃(nan)阿(a)缽(bo)啰(la)底(di)

賀(he)多(duo)舍(she)娑(suo)曩(nang)喃(nan)怛(da)姪(zhi)他(tuo)

唵(ong)佉(qie)佉(qie)佉(qie)呬(xi)佉(qie)呬(xi)吽(hong)吽(hong)

入(ru)嚩(wa)啰(la)入(ru)嚩(wa)啰(la)缽(bo)啰(la)入(ru)嚩(wa)啰(la)

缽(bo)啰(la)入(ru)嚩(wa)啰(la)底(di)瑟(se)姹(cha)底(di)瑟(se)姹(cha)

瑟(se)致(zhi)哩(li)瑟(se)致(zhi)哩(li)娑(suo)癹(po)吒(zha)娑(suo)癹(po)吒(zha)

扇(shan)底(di)迦(jia)室(shi)哩(li)曳(ye)娑(suo)嚩(wa)訶(he)

消災吉祥神咒功德簡介:

按佛學大辭典:消災吉祥咒為禪林所用四陀羅尼之一,亦為密教通用之息災法。又稱消災咒、消災真言、消災陀羅尼。乃消除諸種災害,成就吉祥事之神咒。出于熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經(唐代不空譯)及大威德金輪佛熾盛光如來消滅一切災難陀羅尼經(譯于唐代,譯者佚名)。敕修百丈清規卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。

按丁福保佛學大辭典:此咒出于佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經,一卷,不空譯。佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經,一卷,唐代失譯。二經同本異譯。此中說之。經曰:“念此陀羅尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修飾壇場。至心受持讀誦。一切災難皆悉消滅不能為害?!送恿_尼。一切如來同共宣說。若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女。受持讀誦此陀羅尼者。能成就八萬種吉祥事。能除滅八萬種不吉祥事?!?。

3、功德寶山神咒

南(nan)無(mo)佛(fo)馱(tuo)耶(ye)南(nan)無(mo)達(da)摩(mo)耶(ye)

南(nan)無(mo)僧(seng)伽(qie)耶(ye)唵(ong)悉(xi)帝(di)護(hu)嚕(lu)嚕(lu)

悉(di)都(du)嚕(lu)只(zhi)利(li)波(bo)吉(ji)利(li)婆(po)

悉(xi)達(da)哩(li)布(bu)嚕(lu)哩(li)娑(suo)嚩(wa)訶(he)

功德寶山神咒功德簡介:

誦此咒一遍,如禮大佛,名經、四萬五千四百遍,所造眾業,縱愈世界微塵數,應墮阿鼻地獄者,虔持此咒、臨終亦能往生西方,其功效之大可知矣。

4、準提神咒

稽(ji)首(shou)皈(gui)依(yi)蘇(su)悉(xi)帝(di)

頭(dou)面(mian)頂(ding)禮(li)七(qi)俱(ju)胝(zhi)

我(wo)今(jin)稱(cheng)贊(zang)大(da)準(zhun)提(ti)

惟(wei)愿(yuan)慈(ci)悲(bei)垂(chui)加(jia)護(hu)

南(nan)無(mo)颯(sa)多(duo)喃(nan)三(san)藐(miao)三(san)菩(pu)馱(tuo)

俱(ju)胝(zhi)喃(nan)怛(da)姪(zhi)他(tuo)唵(ong)

折(zhe)戾(li)主(zhu)戾(li)準(zhun)提(ti)娑(suo)婆(po)訶(he)

準提咒功德簡介:

此咒是釋迦牟尼佛說的,出自《準提陀羅尼經》。佛言:此咒能滅十惡五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不問在家出家、飲酒食肉、有妻子,不揀凈穢,但至心持誦,能使短命眾生增壽無量。迦摩羅疾尚得除差,何況余??!若不消滅,無有是處。若誦滿四十九日,準提菩薩令二圣者常隨其人,所有善惡心之所念,皆于耳邊一一具報。若有無福、無相、求官不遂、貧苦所逼者,常誦此咒,能令現世得輪王福,所求官位必得稱遂(禪宗《傳燈錄》中引古人云:俱胝只念三行咒,便得名超一切人是也)。若求智慧得大智慧,求男女者便得男女。凡有所求,無不稱遂,似如意珠,一切隨心。(若只誦“唵。折戾主戾。準提娑婆訶?!敝湫囊嗫?,準提菩薩同樣感應;若時間和地點不便,或臥或坐或立或行,均可誠心念誦,出聲默念均可。)

5、圣無量壽決定光明王陀羅尼

唵(ong)捺(na)摩(mo)巴(ba)葛(ge)瓦(wa)帝(di)

阿(a)巴(ba)啰(la)密(mi)沓(ta)阿(a)優(you)哩(li)阿(a)納(na)

蘇(su)必(bi)你(ni)實(shi)執(zhi)沓(ta)

牒(die)左(zuo)啰(la)宰(zai)也(ye)

怛(da)塔(ta)哿(ge)達(da)也(ye)

阿(a)啰(la)訶(he)帝(di)

三(san)藥(yao)三(san)不(bu)達(da)也(ye)怛(da)你(ni)也(ye)塔(ta)

唵(ong)薩(sa)哩(li)巴(ba)桑(sang)斯(si)葛(ge)哩(li)

叭(ba)哩(li)述(shu)沓(ta)達(da)啰(la)馬(ma)帝(di)

哿(ge)哿(ge)捺(na)桑(sang)馬(ma)兀(wu)哿(ge)帝(di)

莎(suo)巴(ba)瓦(wa)比(bi)述(shu)帝(di)

馬(ma)喝(he)捺(na)也(ye)叭(ba)哩(li)瓦(wa)哩(li)娑(suo)訶(he)

圣無量壽決定光明王陀羅尼功德:

此咒出自《大乘圣無量壽決定光明王如來陀羅尼經》。這是釋迦牟尼佛說的。誠心持誦此咒能使眾生消除短命夭折,增壽吉祥,速證菩提,早日成佛。

6、藥師灌頂真言

南(nan)謨(mo)薄(bo)伽(qie)伐(fa)帝(di)鞞(pi)殺(sha)社(she)

窶(ju)嚕(lu)薜(pi)琉(liu)璃(li)缽(bo)喇(la)婆(po)

喝(he)啰(la)阇(she)也(ye)怛(da)他(tuo)揭(jie)多(duo)也(ye)

阿(a)啰(la)喝(he)帝(di)三(san)藐(miao)三(san)勃(bo)陀(tuo)耶(ye)

怛(da)姪(zhi)他(tuo)唵(ong)鞞(pi)殺(sha)逝(shi)

鞞(pi)殺(sha)逝(shi)鞞(pi)殺(sha)社(she)

三(san)沒(mo)揭(jie)帝(di)莎(suo)訶(he)

藥師灌頂真言功德簡介:

此咒有大威德,若能念誦藥師真言,即可消除病苦,延年益壽。如言:“曼殊師利!若見男子女人有病苦者,應當一心,為彼病人,常清凈澡漱,或食,或藥,或無蟲水。咒一百遍,與彼服食,所有病苦悉皆消滅。若有所求,志心念誦,皆得如是,無病延年。命終之后,生彼世界,得不退轉,乃至菩提”。此言于此真言若自誦,若教人誦,皆得消災獲福者也。

“藥師灌頂真言”治理眾生,使得消災免難、去病卻苦。修持讀頌能拔一切業障、護持身心安康、得無量?;?。

由于藥師如來的弘深誓愿,無盡功德,一方面促使眾生早成佛道,另一方面也能滿足眾生現世的安樂和福報。清朝的玉琳國師一讀《藥師經》,便額手失聲,愿人人入如來的愿海。國師的《藥師經》題語說:“予見世人順境淪溺者不一,富貴可畏甚于貧賤。今此如來,使人所求如愿,遂從此永不退道,直至菩提。則欲于王臣長者,一切人中,作同事攝,不乘如來愿航,何從濟乎?”

又說:“若于現前富貴功名,未能志清,男女飲食之欲,未知深厭,則于往生法門,未易生信。即信矣,身修凈土,而心戀娑婆,果何益乎?則求其不離欲鉤,而成佛智,處于順境,不致淪胥者,固無如修持藥師愿海者之殊勝難思也。若能信行,久久不懈,知不獨富貴功名,轉女成男,難危迪吉,如如意珠,隨愿成就。即得于一切成就處,直至菩提,永不退轉,何幸如之!人間亦有揚州鶴,但泛如來功德船?!?br />
7、觀音靈感真言(夢授咒)

唵(ong)嘛(ma)呢(ni)叭(ba)彌(mi)吽(hong)

麻(ma)曷(ge)倪(ni)牙(ya)納(na)積(ji)都(du)特(te)巴(ba)達(da)

積(ji)特(te)些(xie)納(na)微(wei)達(da)哩(li)葛(ge)

薩(sa)而(er)斡(wo)而(er)塔(ta)卜(pu)哩(li)悉(xi)塔(ta)葛(ge)

納(na)補(bu)啰(la)納(na)納(na)卜(pu)哩(li)

丟(diu)忒(te)班(ban)納(na)捺(nai)麻(ma)嚧(lu)吉(ji)

說(shuo)啰(la)耶(ye)莎(suo)訶(he)

觀音靈感真言功德簡介:

此真言最大效用:佛光普照,事事順利,吉祥如意,幸福平安。

觀音菩薩,誓愿宏深,隨感赴應,尋聲救苦,觀音菩薩的咒很多,都是隨緣而說,只要持之以恒,虔誠所至,必生感應。

8、七佛滅罪真言

離(li)婆(po)離(li)婆(po)帝(di)求(qiu)訶(he)求(qiu)訶(he)帝(di)

陀(tuo)羅(luo)尼(ni)帝(di)尼(ni)訶(he)啰(la)帝(di)

毗(pi)黎(li)你(ni)帝(di)摩(mo)訶(he)伽(qie)帝(di)

真(zhen)陵(ling)乾(qian)帝(di)娑(suo)婆(po)訶(he)

七佛滅罪真言功德簡介:

此真言最大效用:消滅罪障,平安吉祥,事事順利,造福后世。

此咒出自《大方等陀羅尼經》,世尊因文殊師利法王子的請求,而說過去七佛曾誦過的咒。一個人若造了四重五逆罪,不僅后世受極大苦報,現世也不得平安,為了消滅罪障,最宜持誦七佛滅罪真言。

9、往生咒(拔一切業障根本得生凈土陀羅尼)

南(nan)無(mo)阿(a)彌(mi)多(duo)婆(po)夜(ye)

哆(duo)他(tuo)伽(qie)多(duo)夜(ye)

哆(duo)地(di)夜(ye)他(tuo)阿(a)彌(mi)利(li)都(du)婆(po)毗(pi)

阿(a)彌(mi)利(li)哆(duo)悉(xi)耽(dan)婆(po)毗(pi)

阿(a)彌(mi)利(li)哆(duo)毗(pi)迦(jia)蘭(lan)帝(di)

阿(a)彌(mi)利(li)哆(duo)毗(pi)迦(jia)蘭(lan)多(duo)

伽(qie)彌(mi)膩(ni)伽(qie)伽(qie)那(na)

枳(zhi)多(duo)迦(jia)利(li)娑(suo)婆(po)訶(he)

往生凈土神咒功德簡介:

此咒出自《拔一切業障根本得生凈土陀羅尼經》。焚香跪拜佛像,合掌念誦此咒,日夜各二十一遍,能滅五逆、十惡、謗法等重罪。誠心念此咒,阿彌陀佛常在頭上保佑,怨家不能傷害,可享安樂之福。

最大效用:佛光普照,事事順利,吉祥如意,幸福平安。持此咒須身口意悉皆清凈,虔誠持念,即能消滅五逆十惡謗法等重罪,并常有阿彌陀佛,在其頭頂以護行人,現世享安樂,臨終往生阿彌陀佛的西方極樂凈土。

10、大吉祥天女咒

南(nan)無(mo)佛(fo)陀(tuo)南(na)無(mo)達(da)摩(mo)

南(nan)無(mo)僧(seng)伽(qie)南(nan)無(mo)室(shi)利(li)

摩(mo)訶(he)提(ti)鼻(bi)耶(ye)怛(da)你(ni)也(ye)他(tuo)

波(bo)利(li)富(fu)樓(lou)那(nuo)遮(zhe)利(li)三(san)曼(man)陀(tuo)

達(da)舍(she)尼(ni)摩(mo)訶(he)毗(pi)訶(he)羅(luo)伽(qie)帝(di)

三(san)曼(man)陀(tuo)毗(pi)尼(ni)伽(qie)帝(di)

摩(mo)訶(he)迦(jia)利(li)野(ye)

波(bo)禰(mi)波(bo)啰(la)波(bo)禰(mi)薩(sa)利(li)嚩(wa)栗(li)他(tuo)

三(san)曼(man)陀(tuo)修(xiu)缽(bo)犂(li)帝(di)富(fu)隸(li)那(nuo)

阿(a)利(li)那(nuo)達(da)摩(mo)帝(di)摩(mo)訶(he)毗(pi)鼓(gu)畢(bi)帝(di)

摩(mo)訶(he)彌(mi)勒(le)帝(di)婁(lou)簸(bo)僧(seng)祇(qi)帝(di)

醯(xi)帝(di)蓗(xi)僧(seng)祇(qi)醯(xi)帝(di)三(san)曼(man)陀(tuo)

阿(a)他(tuo)阿(a)[少/免](nou)婆(po)羅(luo)尼(ni)

大吉祥天女咒功德簡介:

此大吉祥陀羅尼及十二名號。能除貧窮一切不祥。所有愿求。皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經。每時三遍?;虺J艹植婚g。作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。速獲一切財寶豐樂吉祥。此咒的功德,使念佛懺悔,發愿回向的人,不會分散道心,早日修成,金光明三昧,破“煩惱障”、“業障”和“報障”速登菩提。

吉祥天女咒是《早晚課誦集》中十小咒之一。此咒出自于《金光明經》。這是善天女說的咒語。善天女也叫大吉祥天女。念誦此咒語,可以使修行者克服經濟上的困難,并能早成正果。

下面功德介紹摘錄于《佛說大吉祥天女十二名號經》:

如是我聞。一時薄伽梵。在安樂世界。爾時觀自在菩薩。來詣佛所頭面禮佛足退坐一面。爾時大吉祥天女菩薩摩訶薩。亦往佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊。為欲利益薄福貧窮諸有情故。見吉祥天女。告觀自在菩薩言。若有苾芻苾芻尼近事男近事女。及彼一切有情之類。知此大吉祥天女十二名號。受持讀誦修習供養為他宣說。能除一切貧窮業障。獲得豐饒財寶富貴?!鹧匀戤斏坡?。今為汝說所謂“吉慶”、“吉祥”、“蓮華”、“嚴飾”、“具財”、“白色”、“大名稱”、“大光曜”、“施食者”、“施飲者”、“寶光”、“大吉”是十二名號。汝當受持?!舜蠹橥恿_尼及十二名號。能除貧窮一切不祥。所有愿求。皆得圓滿。若能晝夜三時讀誦此經。每時三遍?;虺J艹植婚g。作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。速獲一切財寶豐樂吉祥。
本文標題:大悲咒注音-大悲咒注音(32開大小)
本文地址: http://www.0191719.live/1149998.html

61閱讀| 精彩專題| 最新文章| 熱門文章| 蘇ICP備13036349號-1

赌场式 pc蛋蛋的 上海时时乐合法吗 海王捕鱼正版下载 怎么下载波克棋牌 st股票交易规则 658十一运夺金走势图 北京pk赛车10官网 中超积分榜 多乐彩开奖结果江西 昨天晚上的七位数开奖号码